สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ DPU ปรับหลักสูตรใหม่ "มุ่งผลิตสื่อมวลชนให้เก่ง เชี่ยวชาญ และมีจริยธรรม"


UploadImage
 
 
 
นิเทศศาสตร์ DPU ปรับหลักสูตรใหม่
มุ่งผลิตสื่อมวลชนให้เก่ง เชี่ยวชาญ และมีจริยธรรม 
 
            นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาสายวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคใหม่ เพราะคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรวารสารศาสตร์ เป็นหลักสูตรการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและภูมิทัศน์ของสื่อ โดยมุ่งสร้างนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ให้มีความเก่ง มีทักษะเชี่ยวชาญ และมีจริยธรรม

            ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เนื่องจากภูมิทัศน์สื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยี  จึงส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมที่สามารถเลือกรับสื่อได้ในหลากหลายช่องทาง อีกทั้งบทบาทของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก คณะนิเทศศาสตร์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ สามารถนำเสนอเนื้อหาข่าวสารแบบทันสมัยได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ถูกต้อง ในทุกช่องทางการสื่อสาร

 
 
 

UploadImage
 


            “ในปีการศึกษา 2559 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ปรับหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัยมากขึ้น นั่นคือ หลักสูตรการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ เพื่อสร้างนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ให้มีความเก่ง คือเก่งในแง่ของการสร้างกระบวนการคิดประเด็น การเขียนเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ และมีทักษะเชี่ยวชาญในการนำเสนอข่าวในทุกช่องทางการสื่อสารทั้งในสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อใหม่ทุกประเภท ที่สำคัญที่สุดต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตลอดเวลา” คณบดีนิเทศศาสตร์ กล่าว

            อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตร โดยเพิ่มรายวิชาใหม่ของสื่อสารมวลชน เช่น วิชาการเล่าเรื่องข้ามสื่อ รายวิชาผู้ประกาศและพิธีกรในสื่อยุคใหม่ การสัมภาษณ์และการรายงานข่าวนอกสถานที่แบบหลอมรวม หลักการสื่อสารในสื่อใหม่ จรรยาบรรณจริยธรรมสื่อสารมวลชนที่ทันยุคสมัย เป็นต้น โดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสื่อได้ในทุกแพลตฟอร์มหรือทุนช่องทางการสื่อสาร

 
          “นอกจากนี้ยังได้สอนเรื่องการจัดการธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนให้มีธรรมาภิบาล เพราะเจ้าของธุรกิจมักจะมุ่งหวังผลกำไรในเชิงของธุรกิจ แต่เราจะสอนให้เจ้าของธุรกิจด้านสื่อมวลชน ดำเนินธุรกิจแบบใส่ใจสังคม บริหารงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน และคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ที่เก่ง มีความเชี่ยวชาญ และมีจริยธรรม เพื่อตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก” คณบดี กล่าวสรุป