สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เจาะลึก "คณะบัญชี" 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยต้องเรียนอะไรบ้าง ?

1. หลักการบัญชีการเงิน การภาษีอากร การสอบบัญชีการควบคุมภายในและกฎหมายวิชาชีพบัญชี–เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ การจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจและภาษาอังกฤษธุรกิจ–เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(AIS)–เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการจัดทำฐานข้อมูลทางบัญชีและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software)–ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ทันสมัย
5. ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สำนักงานรับทำบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี-เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพบัญชี
 
 จุดเด่นของหลักสูตร 
- ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรวิชาชีพของกรมสภาวิชาชีพบัญชี ฯ และกรมสรรพากรในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
- เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 2 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ในบริษัท สำนักงานทำบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี จบแล้วสามารถทำงานได้ทันที
- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100% (จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)