สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา แต่ไม่รู้จะเหมาะกับเราไหม ?วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย เรียนอะไรบ้าง ? 

1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา - ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย
2. ชีวกลศาสตร์การกีฬา - ศึกษาเกี่ยวกับกลไกของร่างกาย และการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มสมรรถภาพและป้องกันการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆ ทั้งในคนทั่วไปและนักกีฬา
3. โภชนาการทางการกีฬา - ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จิตวิทยาการกีฬา คือ ศึกษาเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
4. เวชศาสตร์การกีฬา - ศึกษาการป้องกัน วินิจฉัย การรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ
5. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางกาย - ศึกษาครอบคลุมบุคคลหลากหลายประเภท เพื่อการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การบริหารและจัดการกีฬา - ศึกษาการบริหารและการจัดการกีฬา ทั้งกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภททีม


 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !
 "พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวนมาก" 

• สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
• สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)จุดเด่นของหลักสูตร

 

- อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ

- การเรียนการสอนเชิงลึกและทันสมัย เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการทางกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

- เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป

- เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป

- สาขาวิชาอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์สุขภาพโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง