สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แผนการรับนศ. ปี63 มหาวิทยาลัยทักษิณ


ข่าวดีของ น้องๆ #dek63 ที่สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกแผนการรับมาก่อน
 มีคณะอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้   
ระเบียบการ >>คลิกที่นี่<<
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม   
ระเบียบการ >>คลิกที่นี่<<
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ >>คลิกที่นี่<<
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม   
ระเบียบการ >>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่