สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียด TCAS'63 ทั้ง 5 รูปแบบมีอะไรบ้าง ?


 

รูปแบบที่ 1 Portfolio

 • ไม่ใช้คะแนนสอบ
 • เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดอื่นๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
วิธีการ
 • สาถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่มีการสอบ
 • สามารถ Pee-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์
 

รูปแบบที่ 2 โควตา

มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง
 • ใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • ทปอ. กำหนดให้จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ. ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในรูปแบบที่ 2, 3 และ 5 ได้
 • สาขาวิชาสามารถดึงคะแนนจาก สทศ. มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนนสามัญ 9 วิชา, คะแนน GAT/PAT และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษเขตพิเศษของประเทศ
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
วิธีการ
 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์
 

รูปแบบที่  3 รับตรงร่วมกัน

 • สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา
  และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้
  ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ
 • ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัครโดยชำระผ่านระบบ ATM Mobile Banking และ Internet Banking
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท นักเรียนในโครงการอื่นๆ
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
วิธีการ
 • นักเรียนเลือกได้ 6 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • การบริหารการจัดการสิทธ์เป็นแบบ Auto-Clearing
 

รูปแบบที่ 4 Admission

 • การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2564 คะแนน GAT/PAT มีอายุ2 ปี
 • สาขา ทันตแพทย์ ขอปรับน้ำหนักตั้งแต่ 2561
  GAT 20% ->20%
  PAT2 30% -> PAT1 10% + PAT2 20%
  ตั้งแต่ปี 2561 มีกลุ่ม 10 กลุ่มแพทยศาสตร์
  วิชาเฉพาะแพทย์ 30% วิชาสามัญ 70%  O-NET 5 วิชาไม่น้อยกว่า 60%
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนใรโครงการ กสพท. นักเรียนในโครงการอื่นๆ
การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : -
วิธีการ
 • นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admission
 • การบริหารจัดการสิทธ์เป็นแบบ Auto-Clearing
 

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • การรับตรงอิสระ แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับและพิจารณาจากคะแนน GAT/PATใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิธีการ
 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • จัดสอบเพิ่มเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่ต้องการ
 • สถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์