สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง พร้อมทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2563

  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) อุดมศึกษาแห่งเดียวในไทยที่เน้นหลักสูตรการเรียนรูปแบบ Work-based Education (WBE) อย่างเต็มรูปแบบ การเรียนการสอนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ด้วยจุดเด่นของสถานที่ฝึกงานนั้นเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เต็มไปด้วยมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษา PIM ได้มีโอกาสเรียนรู้ โอกาสในการฝึกงานและดูงานอย่างกว้างขวางและหลากหลายกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรที่มีมากที่สุด 
เปิดรับสมัครสอบตรงแล้ว วันนี้! ทั่วประเทศ

“สมัครฟรี ทุกคณะ/สาขา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” สมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกันสามารถเลือกสนามสอบใกล้บ้านได้ >>คลิกที่นี่<<

คุณสมบัติผู้สมัคร
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ปวช. ปวส.
จำนวนไม่จำกัด

คณะที่เปิดสอบชิงทุนการศึกษา #DEK63
     1. คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration : BA)
     2. คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts : LA)
     3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology : ET)
     4. คณะนิเทศศาสตร์ ( Communication Arts : CA )
     5. คณะวิทยาการจัดการ (Management Sciences : MS )
     6. คณะศึกษาศาสตร์ (Education : EDU )
     7. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management : IAM )
     8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry : AGI)
     9. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management : FBM)
     10. คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง (Logistics and Transportation Management : LTM )
     11. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (International program : Modern Trade Business Management : iMTM)

ข้อมูลเพิ่มเติมคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

หมายเหตุ เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) / คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM) จะประกาศผลทันทีหลังจากการสอบสัมภาษณ์ สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 สาขานี้ จะประกาศผลตามกำหนดการที่ได้แจ้ง ณ วันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดทุนการศึกษา
  ทุนเจียระไนเพชร
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 3.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.50
    ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม

  ทุนไดมอนด์ (เฉพาะหน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด)
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน: ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : ชำระครั้งแรก 2,000 บาท /ตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม

  ทุน PIM
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : ส่วนลดค่าเทอม 50%  ตลอดหลักสูตร

  ทุน PIM Freshy
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ: ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 ส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม เทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน

  ทุนมูลนิธิ, ทุน MTM Smile, ทุน ศอ.บต.
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน: ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ: ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

  ทุนบุตรหลานข้าราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ครู
    GPAX ม.ปลาย: ไม่น้อยกว่า 2.00
    เกรดที่ต้องรักษาระหว่างเรียน : ไม่น้อยกว่า 2.00
    ทุนที่ได้รับ : เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ทุนการศึกษาสำหรับ กลุ่มทวิภาคี สามารถยื่นวุฒิ ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในคณะดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (เทียบโอนปวส. ต่อ ป.ตรี) 
4. คณะโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง (เทียบโอนปวส. ต่อ ป.ตรี)

คลิกตรวจสอบรายละเอียด 
https://www.pim.ac.th/pim/faculty/bachelor/diploma
https://www.pim.ac.th/pages/highdiploma
สำหรับการเข้ามาสมัครเรียนด้วยตนเองที่ (Walk-in) 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม (PIM) เปิดรับสมัครตรง สอบตรง แบบ One-Stop Service              ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องรับสมัครนักศึกษา PIM อาคาร                 CP ALL ACADEMY ชั้น L สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02-855-0360, 085-811-2415

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ / สัมภาษณ์
1. กรอกใบสมัคร คลิก https://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/enroll/ 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ
สอบถามข้อมูล และปรึกษาพี่ๆ แนะแนว เพิ่มเติมได้ที่
Line : @pim.line
Facebook: pimfanpage
Instagram: teampim
Twitter: PIMCampus
โทร : 02-855-0360 , 02-855-0000