สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ #dek63

 


>> สมัครสอบได้ที่ www.niets.or.th << 

 
กำหนดการสอบ


9 วิชาสามัญ
สมัครสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 14 -15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563
 

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ


เรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ

ภาษาไทย

- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 

สังคมศึกษา

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 
 

ภาษาอังกฤษ

- Listening – Speaking Skills (Situationnal Dialogues)
- Reading Skills (Different Types of Texts)
- Writing Skills (Paragraph Completion, Paragraph Organization)

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 80 ข้อ
100 คะแนน
 

คณิตศาสตร์1

- ความรู้พื้นฐาน (เซต และการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น) : ***ไม่ออกสอบ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระอื่น
- ระบบจำนวนจริง
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็นและสถิติ
- แคลคูลัส
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ
100 คะแนน
 

ฟิสิกส์

- กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
- สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง
- ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- แม่เหล็ก
- ฟิสิกส์ยุคใหม่

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 25 ข้อ
100 คะแนน
 
 

เคมี

- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด – เบส
- ไฟฟ้าเคมี
- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
- เคมีอินทรีย์
- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- สารชีวโมเลกุล

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 

ชีววิทยา

- สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 80 ข้อ
100 คะแนน
 

คณิตศาสตร์ 2

- จำนวนจริงและการดำเนินการ
- การวัด
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็น

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ
100 คะแนน
 


วิทยาศาสตร์ทั่วไป

- พันธุกรรม
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- อยู่ดีมีสุข
- อยู่อย่างปลอดภัย
- ธาตุและสารประกอบ
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารชีวโมเลกุล
- ปิโตรเลียม
- พอลิเมอร์
- การเคลื่อนที่
- แรงในธรรมชาติ
- คลื่นกล
- เสียง
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- พลังงานนิวเคลียร์
- โครงสร้างโลก
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
- แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
- ธรณีประวัติ
- กำเนิดเอกภพ
- ดาวฤกษ์
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 

 

เวลาในการทำข้อสอบ