สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าค่ายนี้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้เลย
ข่าวดีสำหรับน้องๆ #dek63 ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับโดยน้องๆที่ผ่านการเข้าค่าย 4 วัน 3 คืน 
มีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันค่ะการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์

เอกสารแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ใช้แสดงหลักฐานตอนสมัครออนไลน์)
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว


คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร์


คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
-แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
-แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
-วิชาเอกการจัดการทั่วไป
-วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ
-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคดนโลยีอุตสาหกรรม
-วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
-วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน ปวส.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบนนณารักษศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
-วิชาเอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี)
-วิชาเอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรเทียบโอน)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จสิ้นโครงการ
เข้าสอบสัมภาษณ์และมีคณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด


​รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2020

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเท่านั้น และสามารถเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้ครบถ้วน 
และเมื่อประกาศผลสอบสัมภาษณ์แล้วจะต้องสามารถเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้ทันที

2. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละหลักสูตร แต่ละคณะที่สนใจจะศึกษาต่อให้ดี ว่ามีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไร 
เมื่อสมัครผ่านระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาหรือคณะที่สมัครได้

3.เมื่อเปิดให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

4.การเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2020 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1,300 คน 
และ ประกาศรายชื่อผ่าน Facebook : SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5.การเข้าร่วมโครงการผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องพักภายในที่พักที่มหาวิทยาลัย จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
ซึ่งระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการคือสี่วันสามคืน

6.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเครื่องนอนเช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้ารองนอนและอุปกรณ์จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

7.ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารตลอด 4วัน 3คืน ที่เข้าร่วมโครงการของตัวเอง

8.ผู้สมัครทุกคนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook SRU รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-เน้นย้ำว่าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเท่านั้น-

9.ในวันประกาศผลการคัดเลือก ผู้สมัครจะทราบผลพร้อมรอบที่จะได้เข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการตามรอบที่ได้ระบุไว้เท่านั้น

การเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นสองรอบ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วมโครงการเพียงรอบเดียวตามรายชื่อที่ได้ประกาศไว้ต่อไป

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น เน้นย้ำว่ากำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<