สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ เรื่องที่ออกสอบ และเกณฑ์การรับสมัคร กสพท #dek63พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วิชาเฉพาะ กสพท 2563 >> www9.si.mahidol.ac.th

 

เรื่องที่ออกสอบ

พาร์ทเชาวน์ปัญญา

จำนวนข้อ 45 ข้อ
เรื่องที่ออก

 • คำนวณเชิงตรรกะ
 • อนุกรม
 • มิติสัมพันธ์
 • เหตุผล
 • ภาษา
 • จับใจความสำคัญ
 

พาร์ทจริยธรรม

จำนวนข้อ 80 ข้อ
เรื่องที่ออกสอบ
 • พาร์ทนี้จะเป็นการยกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในช่วงนั้นมาถามว่าเรามีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร
 

พาร์ทเชื่อมโยง

จำนวนข้อ 20 ข้อ
เรื่องที่ออกสอบ
 • คล้ายๆ GAT เชื่อมโยง แต่สำหรับ กสพท จะเป็นแบบ 20 คำเชื่อมโยง และไม่มีการระบายตัวหนาให้ในบทความ


 

กำหนดการ และเกณฑ์การรับสมัคร กสพท #dek63 


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2563 โดยรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่ง ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนหนึ่งเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 54 สาขาวิชาภายใต้ กสพท และกำนหนดให้แต่ละสาขาวิชา เป็น 1 ใน 6 อันดับของ ทปอ. ที่น้องๆ สามารถเลือกได้ตามที่ ทปอ. กำหนดสำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
2. เป็นผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัญฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ในหลักสูตร
5.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
5.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
5.3 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2562
(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ในรอบที่ 1 แฟ้นสะสมผลงาน หรือในรอบที่ 2 โควตา
8. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสวตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.9.si.mahidol.ac.th)
9. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562
สาขาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ 

ขั้นตอนการคัดเลือกสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท
 • 10 - 31 ตุลาคม 2562
ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ
 • หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากพบเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ยื่นคำร้องในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท
 • วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562
สมัครสอบ O-NET
 • โรงเรียนส่งรายชื่อให้
สอบวิชาเฉพาะ กสพท 
 • 7 มีนาคม 2563
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
 • 5 – 19 ธันวาคม 2562
กสพท ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
 • 25 มีนาคม 2563
ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ
 • 25-27 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ O-NET
 • 27 มีนาคม 2563
สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก (เลือกสูงสุดได้ 6 วิชา)
 • 17-27 เมษายน 2563
กสพท ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้จัดเรียงลำดับชองแต่งละสาขาวิชา
 • 2 พฤษภาคม 2563
ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในระบบของ ทปอ.
 • 8 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์
 • 11-15 พฤษภาคม 2563
กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 16 พฤษภาคม 2563
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 17 พฤษภาคม 2563
 

ดาวน์โหลด 

ประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 >> ไฟล์แนบ
ประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 >> ไฟล์แนบ 

การเตรียมเอกสาร


              ก่อนสมัคร เราก็มาเตรียมเอกสารกันให้เรียบร้อยกันดีกว่า.. เพราะเอกสารต่างๆ นี้น้องๆ จะต้องอัปโหลดเข้าระบบการสมัครด้วย หากไม่สมบูรณ์หรือเอกสารผิดก็จะสมัครไม่ผ่าน เสียเวลาที่พวกเราต้องนั่งแก้ไขกันไปอีก

              พร้อมกันหรือยัง มาเตรียมเอกสารไปพร้อมกันเถอะ!

เอกสารฉบับที่ 1 : รูปถ่าย 

              สำหรับภาพถ่ายนั้นเหมือนทุกปี นั่นคือเป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน ต้องหน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จะไม่มีการปรัับแต่งทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีความกว้าง 180 - 500 pixel และความสูง 200 - 600 pixel และมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 kb

เอกสารฉบับที่ 2 : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

              เอกสารต่อมา น้องๆ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร ในด้านหน้าที่มีรูปถ่ายของน้องๆ เพียงด้านเดียว ลงชื่อ-สกุล รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือของน้องๆ เอง แล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดเท่ากับ A4 ไม่เกิน 2 mb 

              โดยจุดนี้เป็นปัญหามาทุกปี เพราะน้องๆ ลืมเซ็นและลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องหลายคนเลย ดังนั้นอย่าลืมกันนะ ;)


 

เอกสารฉบับที่ 3 : สำเนาเอกสารเพิื่มเติม และวุฒิการศึกษาอื่นๆ 


              สำหรับเอกสารเพิ่มเติมและวุฒิการศึกษาอื่นๆ ก็จะมีวิธีที่เหมือนกันกับบัตรประชาชน คือให้นำไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดเท่ากับ A4 ไม่เกิน 2 mb 

              โดยปีนี้ น้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 จะส่งแค่เพียงใบ ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ส่วนน้องๆ ที่จบการศึกษาแล้ว จะใช้ ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)

              หากเป็นน้องๆ ที่กำลังศึกษาที่สูงกว่าปีที่ 1 ต้องใช้เอกสารอนุมัติการลาออกแนบมาด้วยนะ


 

สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร


สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

              1. รูปถ่ายของผู้สมัคร
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
                            - ปพ.7 ( ใบรับรองผลการศึกษา ) ที่มีตราโรงเรียนประทับ และผ่านการรองรับเอกสารโดยนายทะเบียนหรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 

              1. รูปถ่ายของผู้สมัคร
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
                            - ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
                            - ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา (ในกรณีที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐ)
                            - ในกรณีที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษามาด้วย