สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563


ทุนเพชรราชภัฏ
เรียนฟรีตลอดหลักสูตรหรือรับค่าครองชีพเดือนละ 2,500 บาท
คุณสมบัติ
1.คะแนนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน 3.25 ขึ้นไป
2.กำลังศึกษาม.6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่เครือข่าย (จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี)

กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

โควตา
ฟรีค่าสมัคร
คุณสมบัติ
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50ขึ้นไป
2.กำลังศึกษาม.6
*ได้ที่นั่งเรียนอย่างเดียว และเสียค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติ

กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
 
ทุนความสามารถพิเศษ
เรียนฟรีตลอดหลักสูตรหรือรับค่าครองชีพเดือนละ 2,500 บาท
คุณสมบัติ
1.ความสามารถพิเศษด้านกีฬา อายุไม่เกิน 22 ปีและ เคยได้รับรางวัล ไม่เกิน 3 ปี ในระดับ
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันระดับประเทศ หรือนานาชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
2.ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที่ยบเท่า มีความสามารถพิเศษเช่น
- นาฏศิลป์
- ดนตรี
- หรืออื่นๆ
โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน หน่วยงาน สมาคม
* จำนวน 30 คน รวมทุกสาขาวิชา
 
กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


รับตรง (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องสอบวัดแววครู สอบวิชาเฉพาะสาขา สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติ
1. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
2. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
3. ไม่เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
4. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาขั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องจบแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

รับตรง (หลักสูตรอื่นๆ)
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาขั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


รับสมัครบุคคลพิการ
การรับสมัครบุคคลพิการเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<