สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio 8 โครงการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563มาแล้ว!!! เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 โดยรอบนีเปิดรับกว่า 1,000+ ที่นั่ง 
โดยรอบพอร์ตนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนหน้าพอร์ตไม่เกิน 10 หน้า ด้วยนะคะ
อย่าลืมเช็กกันให้ดีก่อนส่งด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 28 สาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562
จำนวนโควตาที่ได้รับต่อโรงเรียน

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 26 สาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562


รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 26 สาขาวิชา
จำนวนรับ: 310 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562


รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 26 สาขาวิชา
จำนวนรับ : 130 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 28 สาขาวิชา
จำนวนรับ: 17 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 23 มีนาคม 2563
รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

 

โควตาพิเศษสำนักวิชา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 34 สาขาวิชา
จำนวนรับ: 910 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 34 สาขาวิชา
คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณาคัดเลือก: เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารแนบท้ายประกาศ
กำหนดการรับสมัคร:  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่  23 มีนาคม 2563
รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา
จำนวนรับ: 115 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิกที่นี่