สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อบรม เทคโนโลยี AI เตรียมผลงานไว้ใส่ Portfolio
ขอเชิญ อบรม เทคโนโลยี AI หัวข้อต่าง ๆ  ตค. - ธค. 62 

ขอเชิญ ท่านผู้สนใจทั่วไป, ศิษย์เก่า, หรือ ศิษย์ปัจจุบัน (นศ. ม. เอเชียฯ) 
อบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อละ 1 วัน (อาทิตย์)
 

ตามหัวข้อต่างๆ ดังแสดงตามรายการต่อไปนี้

- การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)
- การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)
- การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Discover sentiment in text using AI)
- การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM (Deep Learning with the Data Science VM)
- การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)
 

เงื่อนไขการรับสมัคร

- รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
- อบรมวันเสาร์หรือ อาทิตย์ เพียง 1 วัน / หัวข้อ
- ผู้เข้าอบรม ใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค ของตนเอง
- สถานที่อบรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- วัน เวลา โปรดเลือกจากฟอร์ม ด้านล่างสุด
 

ค่าลงทะเบียน และรายละเอียด

- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/หัวข้อ รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เอกสารประกอบ (PDF) พร้อมประกาศนียบัตรฯ ใบเสร็จฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวนจำกัด ไม่เกิน 5 ท่าน/รุ่น มีเฉพาะอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสาร มัดจำ 1,000 บาท คืนให้หลังจากอบรม สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หากไม่เข้าร่วมอบรม)
 

หมายเหตุ

- เปิดอบรม เมื่อมีผู้ลงทะเบียนสนใจ ครบตามจำนวน 20 ท่าน/รุ่น และจะนัดหมายวันอบรมอีกครั้ง
- สาขาวิชาฯ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

สมัครได้ที่ >> iot.sau.ac.th