สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ และข้อสอบใหม่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยรายละเอียดการปรับรูปแบบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ซึ่งจะค่อยๆ ปรับไปทีละน้อย จนแล้วเสร็จใน TCAS66 โดยจะมีการลดรอบ ลดรูปแบบ ไปจนถึงการปรับรูปแบบข้อสอบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
 

TCAS63

รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
รอบการสมัคร : 5 รอบ (แต่ละแบบ คือ แต่ละรอบ)
 

TCAS64

รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
รอบการสมัคร : 4 รอบ (รวมรอบของแบบที่ 3 Admission 1 กับ แบบที่ 4 Admission 2)
 

TCAS65

รูปแบบการคัดเลือก : 5 แบบ
รอบการสมัคร : 4 รอบ (รวมรอบของแบบที่ 3 Admission 1 กับ แบบที่ 4 Admission 2)
 

TCAS66

รูปแบบการคัดเลือก : 4 แบบ (ยกเลิก รูปแบบที่ 4 Admission 2)
รอบการสมัคร : 4 รอบ (1.Portfolio 2.Quota 3.Admission(มีแต่แบบ Admission 1) 4.Direct Admission)

 

การปรับข้อสอบ GAT


จะมีการปรับข้อสอบ GAT ใน ปี 64 คือ การมีข้อสอบ T-GAT เพิ่มเติมขึ้นมา เป็นตัวเลือกให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการวัดด้านความถนัดและสมรรถนะใช้เป็นองค์ประกอบคัดเลือกใน รูปแบบที่ 2 โควตา , รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ เพิ่มเติมจาก ข้อสอบ GAT/PAT ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และข้อสอบ O-NET ที่ยังคงใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกอยู่ ซึ่งเป็นการทดสอบ Aptitude & Competency Examination มี 3 Domains ได้แก่

(a) English Communication (800 คะแนน)
 • Evidence-Based Reading
 • Writing and Language Usage
(b) Cognitive & Logical Thinking (800 คะแนน)
 • Quantitative Math
 • Analytical and Logical thinking
(c) Future Workforce Competencies (800 คะแนน)
 • Essential skills
 • Global citizen attitude

 

การปรับข้อสอบ PAT


ในส่วนของการปรับข้อสอบ PAT จะเกิดขึ้นใน TCAS66 (T-PAT) โดยมีการลดจำนวนสอบจาก 7 วิชา เหลือ 5 วิชา ได้แก่
 1. วิศวกรรมศาสตร์
 2. สถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. ศิลปกรรมศาสตร์
 4. ครุศาสตร์
 5. แพทยศาสตร์ (รวม ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์)