สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครรอบ Portfolio เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลย แถมรอบนี้ยังเปิดรับกว่า 3,513 ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัครโครงการนักเรียนเรียนดี
คุณสมบัติผู้สมัคร 
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 
ผลการสอบ O-NET
คุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะ/สาขากำหนด

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการโครงการนักเรียนเรียนดี >>>คลิกที่นี่<<<


โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร 

กำลังศึกษาชั้น ม. 6 
จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา 
คุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะ/สาขากำหนด


สาขาที่เปิดรับ

ระเบียบการโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการ วมว.
ศึกษาชั้น ม.6  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียน มอ. วิทยานุสร์ จังหวัดสงขลา

GPAX 2.00
คุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะ/สาขากำหนด

สาขาที่เปิดรับ

ระเบียบการโครงการวมว. >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอประกาศ)