สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ ป.โท – ป.เอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถสมัครได้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการเปิดรับ 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Plan 1 (A1) : Non-coursework

Monday – Friday จำนวนรับเข้า 5 คน
Saturday – Sunday จำนวนรับเข้า 5 คน

Plan 2 (A2) : Coursework

Monday – Friday จำนวนรับเข้า 5 คน
Saturday – Sunday จำนวนรับเข้า 5 คน
 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Plan 1 (1.1) : Non-coursework

Monday – Friday จำนวนรับเข้า 5 คน
Saturday – Sunday จำนวนรับเข้า 5 คน

Plan 1 (1.2) : Coursework

Monday – Friday จำนวนรับเข้า 5 คน
Saturday – Sunday จำนวนรับเข้า 5 คน
 

รายละเอียดการรับสมัคร >> ไฟล์แนบ