สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio โดยรอบนี้เปิดรับแบบจัดเต็มกว่า 5,810 ที่นั่ง! 


กำหนดการรับสมัคร



โครงการเพชรตะวันออก

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"


โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)

โครงการสอวน.

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


โครงการนักเรียนผุ้มีความสามารถทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว

โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ม.บูรพา
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<