สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เด็กซิ่วสมัคร TCAS รอบพอร์ตสาขาอะไร ในม.มหิดล ปีการศึกษา2563 บ้างนะ ?


เด็กซิ่วมารวมกันตรงนี้!  ม.มหิดลประกาศคระที่น้องๆเด็กซิ่วสามารถสมัครได้ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขาวิชากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการตามสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬา
วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกฟุตบอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<