สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัคร โครงการ แบบ Portfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน โดยไม่มีการสอบเพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่น้องๆที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรอบนี้เกณฑ์การรับสมัครไม่โหดเลย ใช้เพียงแค่ GPAX และ เรียงความ พอร์ต เท่านั้นน้องๆที่สนใจอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีด้วยนะคะ
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศ
แผนการเรียน และผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมและการสารสนเทศและการสื่อสาร) ในวันที่ 11 มกราคม 2563


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร 


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<