สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมลิงก์เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครแล้ว! กับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ในปีการศึกษา 2563
วันนี้พี่ก็มีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั้งนี้ น้องๆก็อย่าลืม ศึกษาระเบียบการการรับสมัครกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2QwR5I7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2OszSwS

มหาวิทยาลัยพะเยา
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2qYF3g5

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกที่นี่ : http://www.admission.nu.ac.th/index.php

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/33TsO2Z

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

คลิกที่นี่ : http://www.admission.ku.ac.th/

วิทยาเขตกำแพงแสน
คลิกที่นี่ : http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

วิทยาเขตศรีราชา
คลิกที่นี่ : https://qa.src.ku.ac.th/entrance/

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XqQmtE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/news/

มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คลิกที่นี่ : http://admission.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกที่นี่ : https://www.admission.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา
คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/tcas.html

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2qf4nyB

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คลิกที่นี่ : http://www.pccms.ac.th/

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2r6z9d2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2r5mYgg

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2QwbUUa

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่ : http://admission.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนครพนม
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/33YBmFT

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกที่นี่ : https://admission.msu.ac.th/?page=1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2CSApTx

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกที่นี่ : http://www.entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คลิกที่นี่ : http://entrance.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2Qx6ZT0

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XpOxwZ