สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


>>ระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.เกษตรศาสตร์ <<

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

 เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด


คณะที่เปิดรับสมัคร 

กำหนดการรับสมัครโครงการโควตาพิเศษโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


โครงการเด็กไทยสู่สากล

คณะที่เปิดรับสมัคร


โครงการเพชรนนทรี
คณะที่เปิดรับสมัคร

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

คณะที่เปิดรับสมัคร

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
คณะที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน จำนวนรับ 10 คน

โครงการลูกพระพิรุณ
คณะที่เปิดรับสมัคร


โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะประมง สาขาวิชาประมง จำนวนรับ 10 คน 


โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์