สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับ TCAS63 รวม 4 รอบ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 62

ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ TCAS63 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 รายงานว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบ TCAS63 จำนวน 81 สถาบัน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 29 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จำนวน 18 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวน 9 สถาบัน สถาบันเอกชน 22 สถาบัน และอื่นๆ อีก 3 สถาบัน มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดรับน้องๆ เข้าเรียน 4,643 หลักสูตร จำนวนรับตามแผน 305,987 ที่นั่ง และมีจำนวนรับ 4 รอบ (รอบที่ 1 – 4) 376,516 ที่นั่ง