สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563


มาแล้วสำหรับน้องๆภาคเหนือ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2563 นี้ น้องๆอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ

กำหนดการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา


กำหนดการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ

กำหนดการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
จำนวนรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

จำนวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 4,677 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 จำนวนที่นั่ง 2,339 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน
 อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 561 : 1,778 ที่นั่ง
ส่วนที่ 2 จำนวนที่นั่ง 2,338 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือก
 จากส่วนที่ 1 รวมกันทั้ง 17 จังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. สถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชาที่สมัคร