สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563ระเบียบการรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2563 
โดยรอบนี้ เปิดรับ จำนวน 2 โครงการ โครงการทุนเพชรสุนันทา และ โครงการประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ โดยทั้ง 2 โครงการนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
น้องๆที่สนใจจะสมัครอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะ
 


โครงการทุนเพชรสุนันทา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือก
เข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)

กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


คุณสมบัติระเภทความสามารถทางวิชาการ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทความสามารถทางวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาค
เรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน./ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX)
ไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้าน
บริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีประเภทความสามารถพิเศษ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทความสามารถทางวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
2. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ต้องเป็นนักเรียนที่
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน./ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้าน
บริการมีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการสอบวิชาเฉพาะทาง (ผู้สมัครประเภท
ความสามารถพิเศษ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร) สาขาวิชาดนตรี(ดนตรีไทย
ดนตรีสากล) สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2563 เวลา 08.30 น. ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสอบวิชาเฉพาะทางด้วย


กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร