สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แชร์เก็บไว้เลย! เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2563


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS รอบที่ 2 โควตา
ทั้งนี้ น้องๆก็อย่าลืม ศึกษาระเบียบการการรับสมัครกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ  


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกที่นี่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2QwR5I7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2OszSwS

มหาวิทยาลัยพะเยา
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2qYF3g5

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกที่นี่ : http://www.admission.nu.ac.th/index.php

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/33TsO2Z

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

คลิกที่นี่ : http://www.admission.ku.ac.th/

วิทยาเขตกำแพงแสน
คลิกที่นี่ : http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

วิทยาเขตศรีราชา
คลิกที่นี่ : https://qa.src.ku.ac.th/entrance/

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XqQmtE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/news/

มหาวิทยาลัยมหิดล
คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คลิกที่นี่ : http://admission.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกที่นี่ : https://www.admission.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา
คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/tcas.html

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2qf4nyB

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คลิกที่นี่ : http://www.pccms.ac.th/

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2r6z9d2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2r5mYgg

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2QwbUUa

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่ : http://admission.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนครพนม
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/33YBmFT

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกที่นี่ : https://admission.msu.ac.th/?page=1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2CSApTx

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกที่นี่ : http://www.entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คลิกที่นี่ : http://entrance.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2Qx6ZT0

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XpOxwZ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลิกที่นี่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คลิกที่นี่ : http://www.admissions.rmutk.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คลิกที่นี่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คลิกที่นี่ : https://tcas.rmutr.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คลิกที่นี่ : https://entrance.rmutl.ac.th/home/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คลิกที่นี่ : https://admission.rmutsv.ac.th/tcasInformation.php

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คลิกที่นี่ : http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คลิกที่นี่ : https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คลิกที่นี่ : http://regis.cpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกที่นี่ : http://www.tcas.cmru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่ : https://www.aru.ac.th/aru-tcas63.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกที่นี่ : http://admission.ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่ : https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คลิกที่นี่ :

วิทยาลัยสันตพล
คลิกที่นี่ : http://www.stu.ac.th/

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คลิกที่นี่ : http://www.slc.ac.th/2018/home/


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่ : http://sitewebtdsgo.tk/showthread2.php?p=vosst


 
ระเบียบการเพิ่มเติมทุกมหาวิทยาลัย >>คลิกที่นี่<<