สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66""การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66"
ร่วมนำเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ  TCAS64 - TCAS66

วิทยากรโดย 

- รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ.
- รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63
- ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS 
และคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63

กำหนดการ

- วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์