สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563มาแล้ว! สำหรับน้องๆที่กำลังรอรอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรอบนี้ เปิดรับจำนวน 736 ที่นั่ง มีคณะสาขาอะไรที่เปิดรับบ้าง ไปดูกันค่ะ
เกณฑ์/คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
GPAX 3.50
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

GPAX 3.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - กีฬา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - ดนตรีแสดงเดี่ยว
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โครงการความถนัดทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(โครงการโรงเรียนที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต -โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 -โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ 
- โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

GPAX 2.75
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต/ โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต/ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
-โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
-โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - โครงการวิทยาเขต - โครงการพื้นที
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPAX 2.70
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

GPAX 2.50
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา 
วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

GPAX 2.25
วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก่าลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกก่าลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกก่าลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกก่าลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

GPAX 2.20
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

GPAX2.00
วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ไม่กำหนด GPAX
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา