สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2563
รอบโควตามหาวิทยาลัยนเรศวรรอบนี้เปิดรับน้องๆในโรงเรียน/สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัดดังนี้ค่ะ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย 
อุตรดิตถ์อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท


กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร