สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดี! จุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตร์นานาชาติ" ปี 64 วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สามารถเรียนต่อแพทย์ได้


ข่าวดี! จุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตร์นานาชาติ" ปี 64 วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สามารถเรียนต่อแพทย์ได้
 

สำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่จะเปิดรับเข้ามาครั้งนี้จะมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน คือเพิ่งค้นพบตัวเองว่าอยากเป็นแพทย์ 
หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเรียนแพทย์ โดยนำความรู้ที่มีในหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้ศึกษามาปรับใช้เพื่อสร้างเสริมแพทย์ที่หลากหลาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
สำเร็จการศึกษาป.ตรีภายในปี 2564
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดีบดี
มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 85 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7
มีผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (MCAT)

เอกสารประกอบ
1.หนังสือแนะนำตัว
2. Curriculum Vitae
3.จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

คาดว่าจะเปิดรับสมัคร
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

การเรียนการสอน 4 ปี
ระยะที่ 1 Pre-clerkship
ภาคเรียนที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เป็นการผสมผสานการเรียนโดยนิสิตจะได้เรียนรู้ถึงปัญหาของผู้ป่วยตั้งแต่แรก
และนำประเด็นปัญหานั้นไปสู่การอธิบายถึงกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยา โดยเน้นกลุ่มย่อย การศึกษาด้วยตนเอง
แลัการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองควบคู่กับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และยังมีรายวิชาซึ่งเน้นให้นิสิตได้ทำวิจัย
และรวมทั้งสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
ระยะที่ 2 Clinical clerkship
จะได้ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาและ โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 Externship
ระยะสุดท้ายของการเรียน นิสิตจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานยังโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือชั้นนำในต่างประเทศ
ในสหราชอนาจักรและสหรัฐอเมริกาเป้นเวลา 2 เดือน และช่วงเวลาอีก4เดือนสามารถเลือกเพิ่มทักษะหรือศึกษาวิจัยในสาขาที่สนใจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยMMI หรือ Multiple Mini Interview MMI คืออะไร

UCAT หรือ University Clinical Aptitude Test คืออะไร

MCAT หรือ The Medical College Admission Test คืออะไร

TBAT หรือ Thai Biomedical Admission Test คืออะไร