สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 9วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563
ให้น้องๆ  Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ


 

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ >> 

http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login?fbclid=IwAR2rIjnM6PHeLeuYipxbp4JRXNJtZ4foyZymqhS-FP-1SjHWw8f5y1E_mBw