สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะ สาขาที่เลือกเรียน กับอาชีพในอนาคตเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยในการเลือกเรียน ว่าจะเรียนคณะ สาขาอะไรของน้องๆ จะต้องมีเรื่องงาน และค่าตอบแทนในอนาคตมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญแน่ๆ ฉะนั้นบทความนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละสาขาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง น้องๆ ที่ยังไม่รู้จะเรียนอะไร จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และน้องๆ ที่ยังไม่มั่นใจก็จะได้เพิ่มความมั่นใจไปในตัวด้วย ว่าสาขาที่จะเลือกเป็นสาขาที่เราต้องการจริงๆ โดยเป็นการอ้างอิงคณะ สาขาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : อาชีพวิศวกรในกองควบคุมโรงงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็ได้
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : อาชีพวิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ พัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : อาชีพวิศวกรประจำโรงงานไฟฟ้า วิศวกรออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย : อาชีพวิศวกรความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พนักงานตรวจสอบความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : อาชีพวิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : อาชีพวิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือวิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : อาชีพวิศวกรดูแลระบบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือวิศวกรออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล


 

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี : อาชีพนักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวางแผนต้นทุนและระบบบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด : อาชีพนักวิเคราะห์ตลาด ที่ปรึกษาทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์
 • สาขาวิชาการจัดการ : อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานบริหารโครงการ งานฝึกอบรม งานประสานงานทั่วไป
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : อาชีพพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : อาชีพโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักทดสอบระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลฐานข้อมูล
ซึ่งผู้ที่เรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาเหล่านี้จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยประมาณ 15,000 - 28,000 บาท
 


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย : อาชีพนักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 - 25,000 บาท
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : อาชีพผู้ดูแลฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 - 30,000 บาท
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : อาชีพทูตพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศ เลขานุการ พนักงานฝ่ายต่างประเทศทั้งในหน่วยราชการ และเอกชน เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 - 30,000 บาท
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : อาชีพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวงเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 - 20,000 บาท
 


คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ : อาชีพผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 บาทขึ้นไป


ข้อมูลจาก : blog.sau.ac.th/career-salary