สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับ คณะแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 70.8778
– ต่ำสุด 62.8172
– เฉลี่ย 64.1473
 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 83.4889
– ต่ำสุด 71.0478
– เฉลี่ย 74.8676
 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ)
– สูงสุด 69.8811
– ต่ำสุด 65.6989
– เฉลี่ย 66.7975
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 70.1122
– ต่ำสุด 62.9572
– เฉลี่ย 64.1147
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 68.9706
– ต่ำสุด 63.3550
– เฉลี่ย 64.6484
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สูงสุด 62.2839
– ต่ำสุด 59.6211
– เฉลี่ย 60.3376
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 80.4644
– ต่ำสุด 66.3995
– เฉลี่ย 68.3376
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
– สูงสุด 70.2857
– ต่ำสุด 65.7817
– เฉลี่ย 66.3468
 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 81.4106
– ต่ำสุด 67.9028
– เฉลี่ย 71.6270
 
คณะแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
– สูงสุด 60.0696
– ต่ำสุด 57.4039
– เฉลี่ย 58.3778
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
– สูงสุด 58.9839
– ต่ำสุด 56.9000
– เฉลี่ย 57.3301
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สูงสุด 63.7239
– ต่ำสุด 60.5372
– เฉลี่ย 61.6972
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สูงสุด 78.7261
– ต่ำสุด 60.2245
– เฉลี่ย 62.6072
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
– สูงสุด 66.3744
– ต่ำสุด 63.5833
– เฉลี่ย 64.6426
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
– สูงสุด 67.4517
– ต่ำสุด 59.2267
– เฉลี่ย 61.2267
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
– สูงสุด 65.8839
– ต่ำสุด 60.1695
– เฉลี่ย 62.2081
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– สูงสุด 60.3706
– ต่ำสุด 59.0822
– เฉลี่ย 59.4627
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิมยาลัยบูรพา
– สูงสุด 62.0211
– ต่ำสุด 59.9011
– เฉลี่ย 60.4087
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สูงสุด 60.1900
– ต่ำสุด 59.3046
– เฉลี่ย 59.6027
 
คณะแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยสยาม
– สูงสุด 57.4778
– ต่ำสุด 56.3450
– เฉลี่ย 56.7140คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 2562 >> ไฟล์แนบ