สอบเข้ามหาวิทยาลัย

8 อันดับ คณะทันตแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 82.4584
– ต่ำสุด 64.5761
– เฉลี่ย 68.0409

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 70.8111
– ต่ำสุด 62.2456
– เฉลี่ย 63.8105

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 71.9194
– ต่ำสุด 59.2489
– เฉลี่ย 60.3715

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สูงสุด 64.0334
– ต่ำสุด 58.7262
– เฉลี่ย 59.2430

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สูงสุด 63.5072
– ต่ำสุด 59.6733
– เฉลี่ย 60.8017

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 61.6950
– ต่ำสุด 59.1289
– เฉลี่ย 59.6987

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 64.5794
– ต่ำสุด 60.1178
– เฉลี่ย 61.1209

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สูงสุด 59.3828
– ต่ำสุด 58.3328
– เฉลี่ย 58.7374


คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 2562 >> ไฟล์แนบ