สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนไทยประจำเดือนมกราคม 2020

เว็บไซต์ uniRank ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้ทำการประกาศผล The 2020 University Web Rankings : Top Universities in Thailand 2020 หรือ ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2020
 
การจัดอันดับนี้ uniRank จะพิจารณามหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้าเกณฑ์จาก มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาโทและปริญญาเอก และมีการเปิดสอนหลักสูตรส่วนใหญ่แบบดั้งเดิม (และไม่ใช่การสอนทางไกล) ซึ่งมีทั้งหมด 124 มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่ได้เข้ารับการพิจารณา
 
โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาจาก การที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอ
 
จากนั้น ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะๆ และพิจารณาโดย IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence หน่วยงานเฉพาะของ uniRank รวมทั้งประกอบกับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระซึ่งป็นเครื่องมือในการการสืบค้นทีสำคัญ ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow โดยผลสรุปการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีดังนี้
 

Top 10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชน 2020

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  4. มหาวิทยาลัยรังสิต
  5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  6. มหาวิทยาลัยสยาม
  7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  8. มหาวิทยาลัยพายัพ
  9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  10. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 


รายละเอียด จาก uniRank >> www.4icu.org/th
เกณฑ์การจัดอันดับ >> www.4icu.org/about