สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 อันดับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 77.3833
– ต่ำสุด 55.2333
– เฉลี่ย 57.0413

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– สูงสุด 58.2806
– ต่ำสุด 52.8289
– เฉลี่ย 54.3509

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 56.8933
– ต่ำสุด 51.8144
– เฉลี่ย 52.8379

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 58.4900
– ต่ำสุด 51.8695
– เฉลี่ย 53.2889

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 58.0828
– ต่ำสุด 52.6267
– เฉลี่ย 54.1576

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– สูงสุด 51.4367
– ต่ำสุด 47.9373
– เฉลี่ย 50.1406

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– สูงสุด 51.9450
– ต่ำสุด 50.9011
– เฉลี่ย 51.4605

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
– สูงสุด 51.5611
– ต่ำสุด 47.4722
– เฉลี่ย 49.2675

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
– สูงสุด 50.4740
– ต่ำสุด 48.8289
– เฉลี่ย 49.6647

คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 2562 >> ไฟล์แนบ