สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ทุนการบิน’63 CADT

ทุนการศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  ประจำปีการศึกษา 2563
 

ทุนเรียนดี (ทุนไสว-สนั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 

ทุนเรียนดี (ทุนพระสิทธิธาดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (50%)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 

ทุนครอบครัวคนการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 25,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 

ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
4. หน่วยงานต้นสังกัดส่งตัวมา
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์
 

ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีญาติ หรือคนรู้จักที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์
 


 
น้องๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)
Tel: 02-588-6060 ต่อ 100
Mobile: 092-549-8992
E-mail: cadt@dpu.ac.th
Website: http://cadt.dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt
Instagram: www.instagram.com/dpu.cadt
Line: @cadt