สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศด่วน!!! จาก กสพท เรื่อง COVID-19

ประกาศฉบับที่ 4


กสพท ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ วิชาเฉพาะ กสพท63 ในช่วงที่มีการระบาด Covid-19 เพิ่มเติม
‪1.ผู้เข้าสอบที่ละเลย ปกปิด ไม่แจ้ง ความเสี่ยง กสพท สันนิษฐานว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จะพิจารณาผลการสอบของผู้นั้นเป็นโมฆะ
‪2.ผู้เข้าสอบทุกคนที่มีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล ขอให้ไปรายงานตัวที่สนามสอบก่อน 7.30 น.

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 4 >> ดาวน์โหลด
 

ประกาศฉบับที่ 3 
ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จะมีการจัดสอบวิชาเฉพาะในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 

สรุปประกาศ กสพท

  1. ขอให้น้องๆ ที่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีคนในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร และประเทศอื่นตามประกาศกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้ง รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล และสนามสอบ ไปทาง E-mail : cotmes.info@gmail.com พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง กสพท จะจัดสถานที่สอบที่เหมาะสมให้
  2. น้องๆ ที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล ขอให้ไปติดต่อที่กองอำนวยการสนามสอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อจัดสนามสอบที่เหมาะสมให้
  3. น้องๆ ที่เข้าสอบสามารถสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่นำมาเองในห้องสอบได้ประกาศ กสพท ฉบับที่ 3 >> ดาวน์โหลด