สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน (Flight Operation Management)


ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านวิชาการ
และการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน
เพื่อให้การอำนวยการบินในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมการบิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับการปฏิบัติการและอำนวยการบินได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของสาขาแตกต่างจากสถาบันอื่นคือ?
จัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา
ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อให้มีความรู้เป็นมาตรฐาน
หลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอำนวยการบิน

จบมาทำงานอะไร?
พนักงานอำนวยการบิน
นักบินส่วนบุคคล
นักบินพาณิชย์
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน
เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน 
สามารถศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศ

เกณฑ์การรับสมัคร 
เปิดรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.


ทุนเรียนดี (ทุนไสว-สนั่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ทุนเรียนดี (ทุนพระสิทธิธาดา)
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (50%)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ทุนครอบครัวคนการบิน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 25,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
4. หน่วยงานต้นสังกัดส่งตัวมา
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์

ทุนความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีญาติ หรือคนรู้จักที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

Tel: 02-588-6060 ต่อ 100
Mobile: 092-549-8992
E-mail: cadt@dpu.ac.th
Website: http://cadt.dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt
Instagram: www.instagram.com/dpu.cadt
Line: @cadt