สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. จัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบ O-NET ม.6
สทศ. จัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบ O-NET ม.6 โดยกำหนดเหตุสุดวิสัยไว้ 2 กรณี
  1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา
  2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา - มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันเวลาที่กำหนดได้
 

กำหนดการ

การสมัคร : 2 มี.ค. 63 (เวลา 09.00 น.) – 6 มี.ค. 63 (เวลา 23.59 น)
การชำระเงิน : 2 มี.ค. 63 (เวลา 09.00 น.) –  9 มี.ค. 63 (เวลา 20.00 น)
วันสอบ : 19 มี.ค. 63 – 20 มี.ค. 63


ประกาศ สทศ. เรื่องการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย >> ดาวน์โหลด