สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2563มาแล้วค่ะ!!  เส้นทางของคนที่อยากเรียนพยาบาล โดยรอบนี้พี่ก็ได้นำข่าวรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลของ 4 เหล่าทัพมาให้ค่ะ
โดยน้องๆที่สมัครนักเรียนทุน เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิได้บรรจุเข้ารับราชการต่อด้วยนะคะ
และอย่าลืมศึกษาระเบียบการรับสมัครกันให้ดีก่อนรับสมัครด้วยนะ


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เปิดรับสมัคร 60 ที่นั่ง แบ่งเป็น
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้
-ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน
-ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จำนวน 20 คน
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน
คะแนนวิชาการที่ใช้พิจารณา
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
-แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01-05โดยใช้ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2561 หรือ 2562
-GAT โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด
-PAT กลุ่มที่ 2วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปิดรับสมัคร 100 ที่นั่ง แบ่งเป็น
ประเภททุนกองทัพบก(เพศหญิง) 20 คน
ประเภททุนส่วนตัว 75 คน (เพศชายไม่เกิน 15 คน เพศหญิงอย่างน้อย 60 คน)
ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน
คะแนนวิชาการที่ใช้พิจารณา
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
-แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01-05โดยใช้ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2561 หรือ 2562
-GAT โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด
-PAT กลุ่มที่ 2วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2562- 2563 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เปิดรับสมัคร 64 ที่นั่งแยกตามประเภททุน ดังนี้
ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน เพศชาย จำนวน 6 คน
ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน
พิจารณาจากคะแนน
GPAX, GAT,PAT2 และผลการสอบ O-NET โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดถึงผู้ได้คะแนนต่ำสุดจำนวน 500 คน คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เปิดรับสมัคร 56 ที่นั่ง
รับสมัครทั้งเพศชาย-หญิง (ทุนส่วนตัว)
พิจารณาจากคะแนน 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
GAT,PAT1,PAT2 
เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่