สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS63 ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ป้องกันการระบาด COVID-19

ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทปอ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่ากระบวนการคัดเลือก TCAS63 ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้


TCAS63 รอบ2 โควตา

 1. การใช้คะแนนผลสอบจาก สทศ. สถาบันอุดมศึกษาสามารถดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ สทศ. โดยตรง (เฉพาะสถาบันที่เป็นสนามสอบของ สทศ.) หรือ ระบบ TCAS63
 2. การสอบสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศึกษา สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้
  1. 1 Video Call เช่น Microsoft Team, Google Hangouts, Meet หรือ Lone Call เป็นต้น
  2. 2 Video Clip submission เช่น กําหนดหัวข้อให้พูดอัดเป็นคลิปส่งให้พิจารณา
  3. 3 Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์   
  4. 4 ในกรณีที่มีความจําเป็น อาจขอเป็นการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของแต่ละสถาบันอย่างเคร่งครัด   
  5. 5 ไม่ต้องสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ ที่สาขาวชิากําหนด
 3. การประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ ส่งผลการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS63 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2563 
 4. การประกาศผล การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS63 ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 และการสละสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS63 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2563
 

TCAS63 รอบ3 Admission1 และ รอบ4 Admission2

 1.  ระบบ TCAS63 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่สาขากําหนด เช่น จํานวนหน่วยกิต ที่เรียนในกลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย GPAX ขั้นต่ำ คะแนนสอบขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา น้ำหนัก ส่วนสูง และ เพศ ทําให้ สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประมวลผลได้
 2. แนวทางการบรหิารจัดการสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 3 และรอบที่ 4  ดังต่อไปนี้
 • ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 
 • เปลี่ยนระบบ TCAS63 ในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของรอบที่ 3 และรอบที่ 4 เป็น การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยให้ระบบทํางานเหมือนการประกาศผล รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบกดยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์  (ให้เวลาในการยืนยันสิทธิ์ 2 วัน เหมือนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) 
 1. การตรวจสุขภาพ สาขาใดที่มีความจําเป็นต้องใช้ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินคุณสมบัติของ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา อาจเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายตามสถานพยาบาล คลีนิก หรือ โรงพยาบาล ใกล้บ้าน แล้วนําใบรับรองแพทย์ยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน หรืออาจผ่อนผันให้ผู้ผ่าน การคัดเลือกนําผลการตรวจสุขภาพมายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง การปรับระบบการทํางานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  ฉบับที่ ๒ (แก้ไข) >> ไฟล์แนบ