สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?


การเรียนบริหารธุรกิจนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
มีความสามารถพร้อมคุณธรรมจริยธรรม สนใจศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางธุรกิจบูรณาการในวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ
มีกลุ่มเป้าหมายตลาดแรงงานในบรรษัทข้ามชาติ เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบรรษัทข้ามชาติสัญญาชาติประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาดูกันว่า ใน 4 ปี น้องๆที่เลือกเรียนคณะนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแผนการเรียน
การบัญชีขั้นกลาง
หลักการบัญชีต้นทุน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเชิงลึก
การจัดการโครงการทางธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ความเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจครอบครัว
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
การจัดการบริการไมตรีจิตเบื้องต้น
การจัดการสายการบิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในองค์การ
การจัดการร่วมสมัย
การจัดการห่วงโซ่ร่วมสมัย
การจัดการการตลาดร่วมสมัย


คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
1.2 เป็นคนวิกลจริต
1.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
1.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
คุณสมบัติอื่น ๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– O-NET (English Exam Code: 03) > 85
– IELTS: overall score > 5.0
– TOEFL (paper-based): overall score > 510
– TOEFL (internet-based): overall score > 60
– TOEFL(Computer-based): overall score > 140
– KU-EPT: overall score > 70
– TOEIC > 500
– OOPT > 80
หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ


สนใจสมัครเรียน >> คลิกที่นี่
 

Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th