สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ และสถิติคะแนนสอบ กสพท63

>> ประกาศผล กสพท63 <<

 

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ

การประมวลคะแนน

จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อสอบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม กสพท มีมติให้ตัดข้อสอบที่เป็นปํญหาออกโดยไม่นำมาคิดคะแนนในทุกชุดข้อสอบ (A,B,C,D) ของทุกคนที่เข้าสอบ ทั้งนี้ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละฉบับยังเท่ากับ 100 คะแนนเท่าเดิม ดังนี้
1. ข้อสอบ ฉบับที่ 1 ตัดข้อที่เป็นปํญหาออก 1 ข้อ จาก 45 ข้อ เหลือ 44 ข้อ ที่นำมาคิดคะแนน
2. ข้อสอบ ฉบับที่ 3 ตัดข้อที่เป็นปัญหาออก 2 ข้อ จาก 20 ข้อ เหลือ 18 ข้อ ที่นำมาคิดคะแนน 


ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2563 
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง เกณฑ์การประมวลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3
(25 มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ

ประกาศ ฉบับที่ 7
ปีการศึกษา 2563 
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2563
(25 มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ

ประกาศ ฉบับที่ 8
ปีการศึกษา 2563 
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8
เรื่อง สถิติการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2563
(25 มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ