สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย สถิติย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562

>> ลิงก์ประกาศผล <<


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  – 1 มีนาคม 2563 และได้ประกาศผลสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2563
 

 

 
 

การดูผลสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET แบบรายบุคคล (ตรวจสอบผล คลิก)

- ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET เลือกปีการศึกษา  เลือกระดับชั้น ใส่เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏ
 

2. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน (ตรวจสอบผล คลิก)

จำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด (สพฐ. สพม. สพป. สช. สกอ. ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด  สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และระดับประเทศ  ให้โรงเรียนไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของโรงเรียน ทั้งนี้ สทศ. ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 >> ไฟล์แนบ
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 >> ไฟล์แนบ
 

สถิติตะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6 ย้อนหลัง 5 ปี