สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission1 ปีการศึกษา 2563


สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่

1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับ : 1,275 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับ : 7,115 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับ : 2,566 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับ : 2,133 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับ : 1,202 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


6.มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับ : 2,800 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับ : 4,111 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับ : 1,765 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับ : 2,192 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


10.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับ : 1,754 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับ : 9,190 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

12.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับ : 3,154 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับ : 1,335 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


14.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับ : 2,043 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับ : 4,527 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เปิดรับ : 2,235 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับ : 3,179 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เปิดรับ : 1,570 ที่นั่ง

19.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับ : 727 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับ : 2,277 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


21.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่