สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เลือนการขอดูกระดาษคำตอบออกไป แต่ยังขอตรวจสอบคะแนนสอบได้!!

ตามประกาศ สทศ. เรื่อง เลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หากน้องๆ ต้องการตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT สามารถยื่นคำร้องทางอีเมล์ webmaster@niets.or.th

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1.ใบคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ สทศ. >> www.niets.or.th)
2.บัตรประชาชน
3.ใบรายงานผลคะแนนสอบ

สทศ. จะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งกลับผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านทางอีเมล์ของน้องๆ