สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP คะแนนเฉลี่ย TCAS62 รอบที่ 3 กลุ่มคณะใน กสพท
10 อันดับ คณะแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 70.8778
– ต่ำสุด 62.8172
– เฉลี่ย 64.1473
 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 83.4889
– ต่ำสุด 71.0478
– เฉลี่ย 74.8676
 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ)
– สูงสุด 69.8811
– ต่ำสุด 65.6989
– เฉลี่ย 66.7975
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 70.1122
– ต่ำสุด 62.9572
– เฉลี่ย 64.1147
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 68.9706
– ต่ำสุด 63.3550
– เฉลี่ย 64.6484
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สูงสุด 62.2839
– ต่ำสุด 59.6211
– เฉลี่ย 60.3376
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 80.4644
– ต่ำสุด 66.3995
– เฉลี่ย 68.3376
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
– สูงสุด 70.2857
– ต่ำสุด 65.7817
– เฉลี่ย 66.3468
 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 81.4106
– ต่ำสุด 67.9028
– เฉลี่ย 71.6270
 
คณะแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
– สูงสุด 60.0696
– ต่ำสุด 57.4039
– เฉลี่ย 58.3778
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
– สูงสุด 58.9839
– ต่ำสุด 56.9000
– เฉลี่ย 57.3301
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สูงสุด 63.7239
– ต่ำสุด 60.5372
– เฉลี่ย 61.6972
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สูงสุด 78.7261
– ต่ำสุด 60.2245
– เฉลี่ย 62.6072
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
– สูงสุด 66.3744
– ต่ำสุด 63.5833
– เฉลี่ย 64.6426
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
– สูงสุด 67.4517
– ต่ำสุด 59.2267
– เฉลี่ย 61.2267
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
– สูงสุด 65.8839
– ต่ำสุด 60.1695
– เฉลี่ย 62.2081
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– สูงสุด 60.3706
– ต่ำสุด 59.0822
– เฉลี่ย 59.4627
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิมยาลัยบูรพา
– สูงสุด 62.0211
– ต่ำสุด 59.9011
– เฉลี่ย 60.4087
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สูงสุด 60.1900
– ต่ำสุด 59.3046
– เฉลี่ย 59.6027
 
คณะแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยสยาม
– สูงสุด 57.4778
– ต่ำสุด 56.3450
– เฉลี่ย 56.7140

 

8 อันดับ คณะทันตแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 82.4584
– ต่ำสุด 64.5761
– เฉลี่ย 68.0409

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 70.8111
– ต่ำสุด 62.2456
– เฉลี่ย 63.8105

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 71.9194
– ต่ำสุด 59.2489
– เฉลี่ย 60.3715

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สูงสุด 64.0334
– ต่ำสุด 58.7262
– เฉลี่ย 59.2430

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สูงสุด 63.5072
– ต่ำสุด 59.6733
– เฉลี่ย 60.8017

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 61.6950
– ต่ำสุด 59.1289
– เฉลี่ย 59.6987

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 64.5794
– ต่ำสุด 60.1178
– เฉลี่ย 61.1209

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สูงสุด 59.3828
– ต่ำสุด 58.3328
– เฉลี่ย 58.7374

 

9 อันดับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62


คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สูงสุด 77.3833
– ต่ำสุด 55.2333
– เฉลี่ย 57.0413

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– สูงสุด 58.2806
– ต่ำสุด 52.8289
– เฉลี่ย 54.3509

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สูงสุด 56.8933
– ต่ำสุด 51.8144
– เฉลี่ย 52.8379

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 58.4900
– ต่ำสุด 51.8695
– เฉลี่ย 53.2889

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 58.0828
– ต่ำสุด 52.6267
– เฉลี่ย 54.1576

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– สูงสุด 51.4367
– ต่ำสุด 47.9373
– เฉลี่ย 50.1406

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– สูงสุด 51.9450
– ต่ำสุด 50.9011
– เฉลี่ย 51.4605

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
– สูงสุด 51.5611
– ต่ำสุด 47.4722
– เฉลี่ย 49.2675

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
– สูงสุด 50.4740
– ต่ำสุด 48.8289
– เฉลี่ย 49.6647

 

11 อันดับ คณะเภสัชศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 60.5961
– ต่ำสุด 57.0567
– เฉลี่ย 58.0790
 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาอุตสาหการ)
– สูงสุด 68.1328
– ต่ำสุด 56.7284
– เฉลี่ย 58.1420
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 63.1650
– ต่ำสุด 56.1078
– เฉลี่ย 56.9210
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 59.0734
– ต่ำสุด 53.9867
– เฉลี่ย 55.2717
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 56.1961
– ต่ำสุด 54.9489
– เฉลี่ย 55.5509
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
– สูงสุด 55.7873
– ต่ำสุด 54.3195
– เฉลี่ย 55.0371
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 58.0657
– ต่ำสุด 54.1595
– เฉลี่ย 55.0982
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 56.0156
– ต่ำสุด 52.9206
– เฉลี่ย 53.9807
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– สูงสุด 58.8139
– ต่ำสุด 50.9634
– เฉลี่ย 52.5352
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 52.2695
– ต่ำสุด 44.7696
– เฉลี่ย 47.3403
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– สูงสุด 53.2517
– ต่ำสุด 47.6417
– เฉลี่ย 49.6609
 
 


คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 2562 >> ไฟล์แนบ