สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 โควตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในบางคณะ
ประกาศ : 9 เม.ย. 63
www.admissions.chula.ac.th
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
www.tuadmissions.in.th
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
tcas.mahidol.ac.th
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
admission.ku.ac.th
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
admission.swu.ac.th
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 12 เม.ย. 63
www.admission.su.ac.th
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่งข้อมูลแทนการสอบสัมภาษณ์, สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ และออนไลน์ในบางคณะ
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
admission.mfu.ac.th
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยกเลิกสอบสัมภาษณ์ เลื่อนการส่งผลตรวจสุขภาพ
ประกาศผล : 12 เม.ย. 63
www1.reg.cmu.ac.th
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
www.admission.nu.ac.th
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีสอบสัมภาษณ์ในบางคณะ ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
entrance.psu.ac.th