สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ปรับคะแนน 9วิชาสามัญ 2563 คะแนนเพิ่มขึ้น 2 คะแนนประกาศปรับคะแนนใหม่ รหัส 59 วิชาเคมี (จำนวน 1 ข้อ 2 คะแนน) ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

จากการตรวจสอบประมวลผล พบว่ามีสาเหตุมาจาก “โจทย์มีข้อความเกินมา ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือก ทำให้ข้อดังกล่าวไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง”

จากความคลาดเคลื่อนข้างต้น สทศ. จึงให้คะแนนกับผู้เข้าสอบที่ไม่เลือกคำตอบที่ตรงกับเฉลยครั้งแรก โดยเพิ่มคะแนน จำนวน 2 คะแนน ซึ่งมีผู้เข้าสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.80 ทั้งนี้ ไม่มีผู้เข้าสอบรายใดได้คะแนนลดลง 

สทศ. จึงได้ดำเนินการแก้ไขคะแนนในประเภทการสอบและวิชาข้างต้นให้กับผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขคะแนนในวิชาดังกล่าว สทศ. ได้ดำเนินการก่อนกำหนดเวลาการนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อ และ สทศ. ได้ประสานแจ้งกับ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ผู้เข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รหัส 59 วิชาเคมี ที่สอบในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. เข้าตรวจดูผลคะแนนการสอบอีกครั้ง
 

>> กดตรวจสอบคะแนน <<