สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา 2563สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบนี้ไม่กำหนด GPAX  

กำหนดการรับสมัครสาขาที่เปิดรับสมัคร


สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มาก่อน
3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล(Online) ที่ได้รับปริญญา


ระเบียบการเพิ่มเติม : 
คลิกที่นี่
เกณฑ์การรับสมัคร : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.siit.tu.ac.th/index.php
สมัครได้ที่เว็บไซต์ Mytcas : https://student.mytcas.com/