สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 3คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ 3

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากประกาศของมหาวิทยาลัย ที่อยู่บนเว็บไซต์ mytcas.com เมนู "รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS63"

คุณสมบัติที่ระบบตรวจสอบตั้งแต่การสมัคร

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาค) ขั้นต่ำ
2. คะแนนสอบขั้นต่ำในรายวิชา O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ 
3. เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่า BMI 

คุณสมบัติที่ระบบไม่ตรวจสอบ

1. จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

*** ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติจะถือว่าผลการคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะ และ ทปอ. จะไม่เยียวยาในทุกกรณี


ข้อมูลจาก : MyTCAS.com